Verksamhet

Utemiljön är ett viktigt lärorum för barnen. Personalen har utomhuspedagogik som specialkompetens. Verksamheten är förlagd mitt i en bit unik kulturbygd med skog och odlingslandskap runt knuten.

Vi vill väcka barnens intresse inom olika områden och tror att det utgör grunden för inlärning. En röd tråd i verksamheten är språkutveckling och matematik – att synliggöra matematiken i vardagen genomsyrar verksamheten.

Vårt regelverk är det som reglerar vår verksamhet:

Verksamheten

Verksamhet styrs av Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Där uppger staten vilka krav som ställs på verksamheten och vilka förväntningar och krav föräldrar och barn kan ha. Bråbygdens föräldrakooperativ arbetar efter dess värdegrund, uppdrag, mål samt riktlinjer.

Barn tillägnar sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser och genom att personalen är goda förebilder, Vardagliga situationer och händelser används för att befästa dessa värden.

Vi erbjuder en kreativ miljö för ditt barn

Utveckling och lärande

Vi vill ha en miljö där barnen känner sig trygga och har roligt. Varje barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Natur och miljö

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vi vill visa hur man i vardagslivet kan bidra till en bättre miljö nu och i framtiden.

Lek

Vi ser leken som mycket viktig för barnens utveckling, lärande och sociala kompetens. I leken ges möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. I leken stimuleras fantasi, kommunikation, samarbete, problemlösning och inlevelseförmåga. Vi vill ge den fria leken utrymme och ge tillgång till rekvisita och olika lekmiljöer både inomhus och utomhus.

Språk

Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt språk för att kunna kommunicera, lösa problem och konflikter och uttrycka sina tankar och åsikter. Vi vill väcka barnens intresse för skriftsspråk och symbolers kommunikativa funktioner.

Matematik

Vi vill synliggöra och använda matematik i vardagliga och meningsfulla sammanhang så att grunden för ett livslångt mattelärande läggs. Vi strävar efter en förståelse av begrepp som beskriver storlek, form, tid och rum.

Rörelse

Fysisk aktivitet är viktig för hälsa och välbefinnande samt har betydelse för hjärnans utveckling samt barnets inlärningsförmåga. Varje dag ges möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Skapande

Barnen ska ges möjlighet att, både inne och ute, använda olika material, tekniker och uttrycksformer för att utveckla sin skapande förmåga. Skapande är ett sätt att förmedla upplevelser, tankar, erfarenheter och kunskap.

Barns inflytande

Det är de behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för som ligger till grund till utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter samt ta ansvar för sina handlingar och sin miljö.

Föräldrasamverkan

Vårt arbete sker i nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.

Allmän förskola

Vi anordnar allmän avgiftsfri förskola för barn från tre år och uppåt. Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan följer ordinarie läsårs tider och är 15 timmar i veckan.

Projekt

Ett exempel på projekt är potatisprojektet där barnen räknar sättpotatis tidigt på våren och en vacker dag i maj sätts den på vår åker. På hösten räknas potatisen omsorgsfullt i varje stånd och förs in i potatisstatistiken. Sedan är det spännande att se hur många potatisar vi gissade i våras att det skulle bli.